top of page

Oznámení o uložení projektu rozdělení odštěpením sloučením do sbírky listin

a upozornění pro věřitele


Společnost MIPE-N, a.s., se sídlem Pekárenská 1165/4, 141 00 Praha 4, IČO: 27193501,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9649 („Rozdělovaná společnost“), podle § 33 odst. 1 písm. b) zák. č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, („zákon o přeměnách“), oznamuje, že do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze byl uložen společný projekt rozdělení odštěpením sloučením Rozdělované společnosti a společnosti Psárská 1430, a.s., se sídlem Pekárenská 1165/4, 141 00 Praha 4, IČO: 19979860, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28532, („Nástupnická společnost“), podle kterého dojde k rozdělení odštěpením sloučením, („Projekt“). Rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění v rozsahu podle Projektu („Část jmění“) přechází ke dni zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost se ve vztahu k Části jmění stává právním nástupcem Rozdělované společnosti. (Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost dále „Zúčastněné společnosti“ nebo jednotlivě „Zúčastněná společnost“.) Zúčastněné společnosti zveřejňují následující upozornění pro své věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39 zákona o přeměnách:

a) Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

b) Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

c) Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

d) Povinnost splatit vklad není přeměnou dotčena.

e) Zúčastněné společnosti neemitovaly žádné dluhopisy, opční listy ani jiné účastnické cenné papíry a nevztahuje se tedy na ně povinnost upozorňovat jejich vlastníky na práva podle § 37 a § 38 zákona o přeměnách. Nástupnická společnost dále upozorňuje akcionáře na jejich práva podle zákona o přeměnách.


MIPE-N, a.s.

Pro akcionáře a ke zveřejnění: Text
bottom of page